Beköszöntő

Honalpunk 2021. végén megújult. Az eredeti honlapot az archiv.nemzetismeret.hu címen érhetik el látogatóink. Az eredeti beköszöntő szövegét azonban itt is elérhetővé tesszük, hogy tájékoztasson a honlap készültéről és eredeti céljáról:

Ajánló és ismertető a Nemzetismeret honlaphoz

A „Haza, a magasban” magyar nemzetismereti tankönyv – amely 2001-ben az Oktatási Minisztérium pályázatán első díjas lett – a nyugati világ országaiban, szórványban élő, a magyarul tudó és tanuló diákok és tanítóik számára készült. A lakiteleki ANTOLÓGIA Kiadónál 2002 karácsonyára megjelent szép kivitelű, gazdagon illusztrált színes tankönyv azóta közel tízezer példányban kelt el, s a világ félszáz országába eljutott. Az eddig megjelent ismertetőkből, recenziókból is kitűnik (lásd a VISSZHANG-ot), hogy egyre népszerűbbé vált. Ezért főként a tengeren túli diákok és oktatók igényelték, hogy minél szélesebb kör számára váljon hozzáférhetővé e tankönyv ismeretanyaga, jelenjen meg elektronikus formában, a világhálón is a nemzetismeret. A magyar kultúrával való ismerkedés lehetőségét szeretnénk kitágítani az interaktív honlappal, amelyet a PC-CD Multimédia közreműködésével, a szerzők hozzájárulásával, a Balassi Bálint Intézet keretében, a Határon Túli Magyarok Hivatala támogatásával, hoztunk létre.

Tudjuk, hogy az asszimiláció – szinte minden szórványban – feltartóztathatatlan folyamat, legföljebb az üteme mérsékelhető. Ennek fontos eszköze az anyanyelvi oktatás, a magyar nyelv használata a családban, az egyesületekben; de szükséges ahhoz az (egyház)közösségek léte, működése, lényegesek a magyarországi kapcsolatok és a rendszeres látogatások is. A nyolc tantárgycsoportra tagolt nemzetismereti-tananyag, az internetes párbeszéd varázsa és a hungarológia rejtelmeiben való további búvárkodás a világhálón reméljük vonzóvá, barátságossá teszi az ismerkedést a magyar kultúrával, a magyar múlttal, a Kárpát-medence tájaival, a világ magyarságával és a nyelvvel.

A nyugati magyar diaszpórában igen sokan már csak származásilag kötődnek a magyarsághoz, nyelvileg alig, vagy egyáltalán nem. Számukra, akik szívükben még hordozzák a kötődést a magyar néphez, kultúránkhoz, szeretnénk majd a tapasztalatok alapján e honlapon angolul, esetleg más nyelv(ek)en is hozzáférhetővé tenni, adaptálni a magyar nemzetismeretet. Egy ilyen lehetőség segítené az ismerkedést az Európai Uniós családban az egyik új tag(ország)gal, megkönnyítené a hungarológiával ismerkedő külföldi egyetemisták tájékozódását is.

A honlap magyar változatát elsősorban a külhoni magyar diákság iskolai tanulmányait kiegészítő olyan magyarságismereti alapozásnak szánjuk, amelyből önállóan (a BBI interaktív segítségével), még inkább helyi, tanári segédlettel állítható össze a nyelvet különböző szinten, jobban, vagy kevésbé jól beszélők, a középhaladók és a magyar érettségire készülők tananyaga is. Reméljük, hogy e honlappal is segíthetjük, hogy növekedjék a Magyarországon továbbtanuló, vagy itteni részképzésen tudásukat fejleszteni szándékozó ösztöndíjas nyugati magyar fiatalok száma és aránya.

A kétkötetes tankönyv e honlapon egységes egészet alkot. Azaz mind nyolc tantárgycsoport (népismeret, magyar történelem, magyar nyelvtan, irodalom, Kárpát-medencei honismeret, a magyar művészetek Panteonja, a magyar nevelés és tudomány Panteonja, a külhoni magyar diaszpóra) tananyaga önállóan is megáll a lábán, de belsőleg koherens egymásra épül.

Célunk, hogy a magyar, illetve magyarnak is nevelt diák ráérezzen arra, hogy egy tizenöt milliós közösséghez tartozik. Bízunk benne, hogy a tanulót arra készteti a könyv, hogy a magyarsághoz (is) tartozás tudatával mérje föl helyét a világban, és érdeklődést keltsen benne a magyar nemzet kultúrája, múltja és jelene iránt, amely szerencsés esetben az idők folyamán elkötelezettséggé alakulhat benne. Tankönyvünkben a nyugati diaszpórában élő magyar közösségek és egyének különleges szerepére, értékeinek tudatosítására, identitásuk megerősítéséretörekedtünk. Nem felejtkeztünk meg arról az alapelvünkről, hogy a magyarságismeret tanítása csakis akkor lehet eredményes, ha nem csupán a magyarságnak akarjuk megtartani vagy megnyerni a magyar származású gyerekeket, hanem meg tudjuk győzni őket arról, hogy saját érdekükben áll magyarságuk gondozása. Két kultúrában otthon lenni a világon ugyanis olyan adottság, amelynek birtokában sokkal jobban megállhatják helyüket az életben, mint azok, akik csupán egyetlen kultúra szellemében nevelkednek. Ennek megfelelően olyan magyarságtudat kialakítására törekszünk, amely ugyan tárgyszerűségében sem rejtheti véka alá a magyarság történetének tragikus mozzanatait, de összességében vonzóvá és barátságossá teszi az ismerkedést a magyar kultúrával, a magyar múlttal, a magyar tájjal, nyelvvel, és a nyereség érzését kelti a tanulóban. Az elmondottakból is érzékelhető, hogy milyen széleskörű nemzetismereti anyagot ölel föl a tankönyv; a magyar őstörténet rejtelmeitől a nemzeti tulajdonságok és jelképek világáig; a Magyar Alföld, a Felföld, a Dunántúl meg Erdély népétől és tájaitól, a Föld déli féltekéjén, vagy Észak-Amerikában és Nyugat- Európában élő magyarokig; a 41 fejezetben tárgyalt kis magyar történelemtől, a magyar nyelv és irodalom varázsos világáig, a világhírű magyar tudósok, felfedezők, zenészek, építészek, szobrászok, festők, filmművészek és sportolók nemzeti panteonjáig.

Háromnegyed éves előkészítő, majd tervező-fejlesztő munka után kel életre a honlap.

Kezdettől úgy képzeltük el ezt az oldalt, hogy a jelenlegi tartalom gerincét képező „HAZA, A MAGASBAN” – MAGYAR NEMZETISMERET KÜLHONI MAGYAR DIÁKOKNAK című kétkötetes könyv oldalaival és a folyamatos, hosszabb távon megvalósítandó törzs- és kiegészítő anyag bővítésekkel hiánypótló virtuális nemzeti zarándokhellyé válhasson.

Az arculati és fejlesztő munka során arra törekedtünk, hogy olyan felületet és kezelhetőséget alakítsunk ki, amely esztétikum és további formálhatóság tekintetében méltó az egyedi tartalomhoz, ugyanakkor világos, rugalmas tematikai-technikai keretet biztosít a már látható és későbbi megjelenítéseknek.

Bátorítjuk látogatóinkat, aknázzák ki az oldalközi közlekedés sokrétűségét. A nyolc alapvető, fokozatosan leágazó tematikai csoport mellett gazdag, rokon irányú tájékozódásra adnak alkalmat a szintén önállóan nyitható rovatok (BEKÖSZÖNTŐVISSZHANGTARTALOMMAGYAR PANTEONHUNGAROLÓGIA).

A honlap fő szövegébe ágyazott hiperhivatkozások a MAGYAR PANTHEON szócikkeire mutatnak, emellett többszintű, árnyaltabb kutakodásra is alkalmat ad a jobboldali menüsávban található Kereső.

Kiegészítő elektronikus-, nyomtatott és hangos tájékozódáshoz, elmélyüléshez jó iránytűként szolgálhatnak a KAPCSOLÓDÓ IRODALOM és a HALLGATHATÓ gombok.

Legyen társunk abban a sorsos küldetésben, amelyben „nemcsak történelmi küzdelemről, emberi viaskodásról, hanem erkölcsi és metafizikai világképek ütközéséről, ég és pokol küzdelméről is szó van.” (Bálint Sándor)

Szeretnénk, ha a nemzetismereti tananyagot a honlap látogatóival együttműködve folyamatosan fejleszthetnénk tovább, úgy, ahogy azt tettük például a zenei hanganyag fölvitelével, a szöveges és a képanyag kiegészítésével, Dr. Ujváry Gábor ideillő tanulmányának meghívásával, mellékletbeli közlésével. Dr. Dörnyei László közreműködésével hamarosan elkészül egy munkafüzet változat, amelyet a következő lépésben teszünk majd a honlapra.

Köszöntjük a magyar nemzetismereti honlap látogatóit!

Budapest, 2004. március 15-én

Bakos István
alkotó szerkesztő

Király István
felelős szerkesztő